A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget: Jelen tájékoztató a ETK Szolgáltató zRt. (továbbiakban: ETK) adatkezelési és adatvédelmi elveit rögzíti.

2. Az adatkezelő adatai:

Cégnév ETK Szolgáltató zRt.
Székhely 1149 Budapest, Angol u 34.
Adószám 1236389-2-42
Honlap etk-rt.hu
Telefonszám 1/222-40-43
Képviselő Miskolczi Tamás

3. Az adatkezelés célja

Az ETK jogos üzleti érdekeiből fakadóan hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelést végez. Az ETK kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai nyújtásához szükséges. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

– az „Önkormányzati Portál Hírlevél” az Önkormányzati Klub oldalán megjelenő cikkekből közöl összefoglalót heti rendszerességgel
– a belső ellenőröknek szóló hírlevél az ETK Szolgáltató zRt képzéseiről és rendezvényeiről tájékoztatja a szakembereket

4. A kezelt adatok köre

Az ETK adatkezelés tevékenysége során az alábbi személes adatokat kezeli

Vezetéknév
Keresztnév
Email cím

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásától a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása a lehető legegyszerűbben, a „leiratkozom” gomb megnyomásával történik. A hozzájárulás visszavonása után az érintett személyes adatok végérvényesen törlődnek az ETK adatállományából.

6. A ETK adatfeldolgozói:

Az ETK a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését igénybe veheti, azzal a feltétellel, ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak. 

6.1 Az ETK IT szolgáltatója

ETK a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása a szerveren.

Cégnév MAZE Kft.
Székhely 2612 Kosd, Táncsics Mihály utca 26.
Adószám 12691290-2-13
Honlap maze.hu
Telefonszám 20 555 MAZE [6293]
Képviselő Ziaja Zsolt

6.2 A ETK hírlevél küldő szolgáltatója

ETK hírlevél-szolgáltatásának fenntartásához adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet a személyes adatok továbbítását szolgáló szoftver működtetése.

Cégnév Apache Bt.
Székhely 1147 Budapest, Telepes u. 72/c
Adószám 20563145-2-42
Honlap apacheweb.hu
Telefonszám 20/421-6705
Képviselő Móker Tamás

Az ETK az etk-rt.hu és az onkormanyzatiklub.hu weboldalain ún. cookie-kat vagy sütiket használ a felhasználói élmény javítása és az anonim látogatottságmérés érdekében.

8. Az ETK biztosítja érintettek jogainak érvényesülését

A Rendelet szerint az érintettek jogai:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Budapest, 2018. május 23.

Miskolczi Tamás, elnök

 

 

Hirdetés