riskA hagyományos szervezetfejlesztési képzések kapcsán gyakran felmerülő probléma, hogy az elméleti ismeretek miként ültethetőek át a leghatékonyabban az adott szervezet gyakorlatába. Sok költséges program omlik össze azáltal, hogy a szervezet gyakorolt közvetlen hatása minimális. Az alábbi mentoring program a 3K (Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériumok teljesülését tartja szem előtt.

Az egyes témakörök más-más jelentőséggel bírnak a különböző irányítási és működési szintekről érkező vezetők, illetve szakemberek számára, ezért óhatatlan, hogy az általános képzési tematikák elemei nem azonos mértékben kötik le a hallgatóság figyelmét. Ennek azonban nemcsak az lehet a következménye, hogy az átfogó, különböző szakterületeket összekötő megközelítések és megoldási javaslatok iránti fogékonyság alacsony szintű marad, hanem az is, hogy a résztvevők egy jelentős része feleslegesnek is tartja a képzéseken eltöltött időt.

Az oktatás lebonyolítása és az oktatáson résztvevők kieső munkaideje jelentős ráfordítást jelenthet, ezért olyan megoldásokat célszerű választani, melyek az elméleti ismeretek átadásán túl biztosítják a résztvevők konkrét felvetéseinek, illetve aktuális problémáinak a megválaszolását is, méghozzá jól felkészült, széleskörű tapasztalatokkal bíró szakemberek által. Ez utóbbi igényt hagyományosan kielégítő tanácsadói megbízásokkal kapcsolatos problémaként általában felmerül a többnyire igen magas óradíjon elszámolt és előre nem tervezhető időráfordítások nagysága, továbbá a nagy tanácsadó szervezetek esetén gyakori a kevésbé tapasztalt munkatársak többlet-ráfordításainak teljesítésként való érvényesítési szándéka is.

A kockázatkezelés eredményes megvalósulását elősegítő Risk Management Mentoring program megoldást nyújt az előbbiekben felvázolt problémákra is.  A mentoring program megvalósítása során a 3K (Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériumok teljesülését célszerű szem előtt tartani:

A mentoring tevékenység konkrét irányítási célok támogatására összpontosítson

A mentoring programban az elméleti ismeretek átadása a szervezet sajátos környezetében felmerülő konkrét kérdésekre és problémákra helyezi a hangsúlyt azzal, hogy a releváns irányítási célkitűzések értelmezése, valamint az érintett szervezeti és működési folyamatok sajátosságainak figyelembe vétele a specifikus szervezeti célok mentén és a résztvevők aktív közreműködésével valósul meg.

A mentoring program biztosítsa az irányítási képességek költséghatékony fejlesztését

Az éves mentoring program előre egyeztetett költség- és időkeretein belül a tanácsadási tevékenység arra irányul, hogy a szervezet saját vezetői és munkatársai legyenek képesek megvalósítani az irányítási rendszer külső és belső igényeknek megfelelő továbbfejlesztését. A mentor feladata, hogy az átadott szaktudás optimális hasznosulását elősegítse, támogassa a személyi és szervezeti képességek megcélzott szintjének elérését, valamint az elért eredmények értékelésével  visszaigazolja ezen személyi és szervezeti képességi szintek teljesülését. Ennek megfelelően a mentoring tevékenység eredményeit nem egy külső fél által végrehajtott, a szervezet irányítási képességét ténylegesen nem növelő munkavégzés termékei (ld. kevésbé vagy egyáltalán nem hasznosuló tanulmányok, későbbiekben nem karbantartott ügyrendek és folyamatleírások, nem vagy csak részben alkalmazható informatikai megoldások, stb.), hanem a szervezet által a mentor közreműködésével kitűzött célokra vonatkozó belső szervezetfejlesztési projektek vagy tevékenységek eredményességét alátámasztó személyi és szervezeti képességszintek minőségi követelmények szerinti értékelései jelentik.

A mentoring a megfelelő képességekkel rendelkező szakemberek közvetlen közreműködésével valósuljon meg

A mentoring program ideje alatt az adott irányítási szakterület fejlesztésének támogatására kiválasztott mentor közvetlenül látja el a képzési, tanácsadási és minőségértékelési feladatokat. Ezáltal egyrészt olyan személyes és bizalmi kapcsolat  alakítható ki, mely hozzájárul a mentoring programban résztvevők egyéni szempontjainak figyelembe vételével a befogadó-készség és közreműködési hajlandóság növeléséhez, másrészt a folyamatos kapcsolattartásból fakadóan lehetőséget biztosít a szemben álló vélemények problémamegoldást elősegítő ütköztetésére is.

Költségvetési szervek és nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaságok kockázatkezelési funkcióinak támogatására Magyarországon egyedülálló szolgáltatást kínál a Risk Management Mentoring program, melynek célja a korszerű kockázatkezelés keretrendszerének és folyamatainak a programban résztvevő költségvetési szerv vagy nemzeti társaság által történő kialakítása, illetve folyamatos javítása. Ez egyrészről a kockázatkezelési területért felelős vezető és a kockázatkezelési folyamatokat irányító munkatársak szakmai képességének helyi igények szerint kialakított folyamatos fejlesztésével, másrészről a megvalósított kockázatkezelési rendszer és az alkalmazott kockázatkezelési folyamatok megfelelőségének éves munkaprogram alapján történő külső minőségértékelésével valósul meg.

Az éves program keretében az irányító testületek (felügyeleti szerv, igazgatóság, illetve felügyelőbizottság) mind a kockázatkezelési rendszer működése, mind pedig az érintett vezetők és munkatársak szakmai felkészültsége vonatkozásában kellő mértékű bizonyosságot szerezhetnek a külső és belső követelményeknek való optimális megfelelés vonatkozásában.

Olvassa el a csatolt tájékoztatót, vagy tájékozódjon a www.trusted.hu honlapon!

Kockázatmenedzsment Mentoring program

Hirdetés