Hirdetés
Óvodavezető - Szentes Város Önkormányzata PDF Nyomtatás
2023. március 01. szerda, 08:00

A közalkalmazoitti jogviszony időtartama: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 46-48.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény alapító okiratában meghatározott
feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Köznev.tv.), valamint a vonatkozó jogszabályokban,
belső szabályzatokban foglaltak szerint, biztosítva a magas színvonalú törvényes és gazdaságos
működést. Egyszemélyi felelős vezetőként a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör
gyakorlása.A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos
alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató
munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének
kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a
gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentes

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az óvodavezetői megbízás határozott időre: 2023.08.16-
2028.08.15. napjáig, a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen (egyidejűleg elektronikus adathordozón)

Szentes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: SZ/1251/2023, valamint: óvodavezető.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, valamint
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározottak az irányadók.

Nyilatkozatok: a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás; a pályázatának
elbírálását nyilt/zárt testületi ülésen kéri; pályázati anyagát az eljárásban résztvevők
megismerhetik.; a Kjt. 41.§ (2) bek. összeférhetetlenség nincs.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható,
óvodapedagógus

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusi munkakör
betöltéséhez szükséges jogszabályokban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség
- legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusi
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló
hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20.§)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 szakmai tapasztalat
a vezetői tapasztalat

Egyéb pályázati előnyök:
- felsőfokú mesterképzés, mesterpedagógus

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- egyéb
- önéletrajz

- adatkezelési nyilatkozat

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a bizottsági meghallgatást követően képviselőtestület
a pályázati elbírálási idő lejártát követő első testületi ülésén dönt. A pályáztató fenntartja
magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, indokolás nélkül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: honlap, Önkormányzati portál, Superinfo
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Ossza meg a bejegyzést