Hirdetés
Aljegyző -Nagykátai Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. április 16. péntek, 13:47

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

 

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         vezetői tapasztalat

         jogi vagy közigazgatási szakvizsga

         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,

         az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések

         nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez

         legalább 2 éves közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata

         az esetleges előnyt jelentő helyismeretre vonatkozó nyilatkozat

         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsainé Magyar Ildikó nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/6998/2021. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. Az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a jegyző javaslatára a polgármester dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.nagykata.hu - 2021. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést