Hirdetés
Pénzügyi csoportvezető - Visegrád Város Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 10:57

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.

 

Ellátandó feladatok:

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában pénzügyi vezetői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:Pénzügyi és Adócsoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola, felsőfokú végzettség és az Ávr. 12. § (1) bekezdése alapján: a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Igazolással kell rendelkeznie, hogy nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkakörének részét képező, foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

         Szerepelnie kell az Szt. 151. (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,

         végzettséget igazoló okiratok másolata,

         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

         a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

         a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Ferenc jegyző nyújt, a +36 26 398 255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/27/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést