Hirdetés
Építéshatósági ügyintéző - Ráckevei Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2019. június 06. csütörtök, 17:06

A közszolgálati jogviszony időtartama: nhatározatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkori költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontja szerinti besorolási osztálynál meghatározott foglalkoztatási feltételeknek való megfelelés,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Építéshatósági munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Felhasználói szintű ÉTDR program,

         Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte

         Építésügyi vizsga megléte (A, B, C témakörökből)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

         fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23) Korm rendelet 9.§ és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

         a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

         pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázat elbírálásában résztvevők személyi anyagát megismerhetik

         pályázó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Józsefné nyújt, a 06-24-523-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/11-9/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

         Személyesen: dr. Kereszturi Zita jegyző, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46.§ (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatok elbírálása jegyző hatáskörébe tartozik. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rackeve.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Ráckeve Város honlapja

Ossza meg a bejegyzést