Hirdetés
Jegyző - Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. november 06. kedd, 10:06

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Csongrád megye, 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4.

 

Ellátandó feladatok:

A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Derekegyházi Kirendeltség vezetése, a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és az egyéb jogszabályokban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal székhely település hivatala, valamint Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Derekegyházi Kirendeltsége. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, a közszogálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 247. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti képesítés és legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat,

         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45//2012. (II.20.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerint készített részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

         motivációs levél a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseiről,

         3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. 39. § (1) bek.)

         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

         közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat,

         közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6. § 16. pont)

         nyilatkozat, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85. § )

         nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,

         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez,

         nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gémes László polgármester nyújt, a 06-63/364-800 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6635 Szegvár, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sze/1029-5/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

         Személyesen: Gémes László polgármester, Csongrád megye, 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a kiválasztásról Szegvár Nagyközség Polgármestere és Derekegyház Község Polgármestere dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.szegvar.hu - 2018. október 29.

         www.derekegyhaz.hu - 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felmentést a munkáltató sem a szakképesítés, sem a gyakorlati idő alól nem biztosít. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A postai úton benyújtott pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napjáig be kell érkeznie.

Ossza meg a bejegyzést