Hirdetés
Pályázati ügyintéző - Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. augusztus 10. péntek, 09:07

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektek kitűzött céljainak megvalósítása, koncepcióalkotás, a munkafázisok követése, kockázatkezelés, a projektek koordinálása és szervezése, a projektek dokumentációjának elkészítése, a pályázati kommunikáció menedzselése, a projektek lebonyolítása során a projektek költségeinek kontrollja, a projektek ütemezésének menedzselése, a szükséges engedélyek beszerzése, kapcsolattartás külső partnerekkel, a visszajelzések elemzése, a projektekben dolgozók véleményének figyelembe vétele és elégedettségük biztosítása, a pályázatok pénzügyi és szakmai jelentéseinek elkészítése, a projektek utánkövetése. Mindezek során a projektek megvalósításában közreműködők munkájának irányítása, koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2014. (XII.22.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

         Főiskola,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Felsőoktatásban szerzett műszaki, vagy gazdaságtudományi végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Uniós vagy hazai forrásból megvalósított projekt előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat, pénzügyi, műszaki ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata.

         Nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt, a 06-66-523-814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szen István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII.531/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

         Személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bekescsaba.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést