Hirdetés
Lakásügyi ügyintéző - Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 12. kedd, 11:03

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 20.pont

Ellátandó feladatok:

Előkészíteni valamint végrehajtani az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, illetve tulajdonosi döntéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a feladatkörébe utalt bérlakások és bérlemények vonatkozásában a bérleti jogviszony létesítésével, módosulásával, valamint megszűnésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat. Előterjesztéseket készít a döntésre jogosult Bizottságok, Képviselő-testület felé. Közreműködik a méltányossági, közérdekű, stb. lakáskérelmek vizsgálatában, döntésre való előkészítésében. Ügyfélfogadási időben és beosztás szerint gondoskodik az ügyfelek kérelmeinek, igazolásainak, egyéb iratainak átvételéről, továbbításáról a felelős lakás ügyintéző felé. Közreműködik az önkormányzati lakás bérlőjének a kezdeményezésére indított elidegenítésre vonatkozó javaslatok/előterjesztések elkészítésében. Gondoskodik az ügyfelek kérelmeinek elbírálásához szükséges szakvélemények, költségkalkulációk, környezettanulmány, hatósági igazolások, ingatlan tulajdoni lap, beszerzéséről. Közreműködik a szociális-, költségelvű, illetve piaci alapú lakáspályázatok előkészítésében, a bérbeadás megvalósításában. Feladatainak ellátása során figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonkataszter és a bérleti szerződések adatainak egyezőségét. Közreműködik a Lakásosztály feladatkörébe tartozó koncepciók, rendeletek előkészítésében, módosításában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláspályázatok menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata. Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/6-52/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Lakásügyi ügyintéző.

        Személyesen: XV. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.bpxv.hu - 2018. június 4.
  • Életképek c. kerületi újság - 2018. június 14.

Ossza meg a bejegyzést