Hirdetés
Irodavezető - Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 15. kedd, 09:13

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 20. pont szerint a gazdasági és üzemeltetési feladatkör, illetőleg a 32. pont szerint település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Városüzemeltetési Iroda vezetése, irányítása és ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Városüzemeltetési Iroda vezetése, irányítása és ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. Kiemelten: Gondoskodik az iroda feladatkörébe tartozó szakmai anyagok előkészítéséről, felelős azok szakmai megalapozottságáért, törvényességéért. Felelős a jogszerű és szakszerű ügyintézésért, a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáért. Összehangolja az iroda dolgozóinak munkáját, megállapítja a munkamegosztás rendjét, előkészíti a munkaköri leírásokat és gondoskodik aktualizálásáról. Felelősséggel tartozik az Iroda ügyfélfogadási és munkarendjének betartásáért. Részt vesz a képviselő-testületi és bizottságok munkájában. Az Iroda főbb feladatai: önkormányzati beruházások, felújítások, helyi tömegközlekedés, csapadékvíz-elvezetés, ár-belvízvédelmi ügyek, közművekkel kapcsolatos feladatok, vízügyi hatósági feladatok, településrendezési feladatok, kommunális, köztisztasági feladatok, temetők fenntartása, közterületek, és ingatlanok rendje; közterület-felügyelet; közterület-használat, környezet- és természetvédelmi feladatok, fakivágási ügyek, útkezelési, útügyi igazgatási feladatok, tűz- és balesetvédelmi feladatok, mezőgazdasági, állattartási, állategészségügyi feladatok, vadkárügyek, közvilágítási feladatok, építésügyi hatósági feladatok, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Városüzemeltetési Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 13-15 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezésétől számított két éven belül megszerzi (Kttv. 129. § (3) bek.)).,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.

        A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseit.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 300/2018. , valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

        Személyesen: Jegyzői titkárság, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. A vezetői kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges. A vezetői megbízást a jegyzőtől kapja a Kttv-ben osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői besorolással.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.dombovar.hu - 2018. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést