Hirdetés
Aljegyző - Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal PDF Nyomtatás E-mail
2018. május 15. kedd, 09:11

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

A jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző, illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,         Cselekvőképesség,         Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.

        A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseit.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

        Közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

        Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. I. 278/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Személyesen: Jegyzői titkárság, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően, az Mötv. 82. §-a, illetőleg a Közös Önkormányzat létrehozásáról szóló megállapodás 3.2.2. pontja alapján az aljegyzőt – a jegyző javaslatára – Dombóvár Város Polgármestere nevezi ki, azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.dombovar.hu - 2018. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Ossza meg a bejegyzést